Nettstedet Sylling.no - en del av nettavisen Liernett

Kirkehistorie

Tekst: Roar Bogerud

Generell kirkehistorie

På begynnelsen av 1300-tallet var det omtrent 1200 kirker i Norge. Hovedtyngden av disse var stavkirker. I dag har vi igjen ca 180 middelalderkirker hvorav ca 30 er stavkirker. Ingen av disse gamle kirkene ligger i Lier. Frogner kirke inneholder murrester fra kirken som brant i 1651. Sylling kirke er også bygd på rester av den gamle kirken som lå på samme sted som den nåværende kirken.
Det er mange grunner til at vi har bevart så få middelalderkirker. Den gamle Sylling kirke ble revet fordi den var gammel og "sliten", samt at den var for liten.
Hvorfor skrive historien på nytt, når andre har gjort det så bra. Hør bare hva residerende kapellan i Lier, Ingolf Riddervold, skriver i sin bok "Lier, herred i Buskerud amt. En beskrivelse av bygden og dens utvikling i 100 aar 1814-1914".
Her følger sitater fra kapittel 30:

ST.HALLVARD, HELGENEN VÅR KIRKE ER VIET TIL!
«Lier har fostret Østlandets gamle Nationalhelgen St. Hallvard. Han var Søn av den rike Bonde Vebjørn paa Huseby i Lier, hans Mor var søster av Aasta, Olav den helliges og Harald Haardraades Mor. Han drev Handel sammen med sin Bror, men for ikke å gjøre denne Uret laget han to Lodder, et større til at veie sin Brors Andel og et mindre til at veie sin egen. Han blev drept ute på paa Drammensfjorden, da han vilde beskytte en Kvinde, som med Uret var beskyldt for Utroskap. En av hendes Forfølgere skjøt ham med en Pil for Brystet og sænket saa hans Lik med en Kværnsten om Halsen ned i Fjorden. Men Liket med Kværnstenen fløt op. Dette skedde omkring Aar 1050 og en Tid efter blev Halvard erklæret for en Helgen.
I gammel Tid hadde Lier flere Kirkesteder end nu. Der stod saaledes en Kirke paa Huseby, en paa Hval og en paa Egge. Alle disse tre Kirker blev nedrevne omkring Aar 1600. Til Lier Prestegjeld hørte ogsaa Bragenes og Strømsø indtil Aaret 1723. I Aaret 1651 nedbrændte Frogner Kirke, Aarsaken var Lynnedslag. Sognepresten flyttet da til Bragenes, mens Prestegaardens Hovedbygning blev benyttet til Gudstjeneste. Tranby Kirke blev imidler tid betraktet som Hovedkirke.
Det var nu i en del Aar ingen fast Prest bosat i Lier, idet baade Sognepresten og den resid. Kapellan bodde i Bragenes. I Aaret 1694 blev imidlertid Frogner Kirke gjenopbygget. Det var den daværende Sogneprest Hans Angell som fik dette Arbeidet utført. Det er den Frogner Kirke som nu staar.
Hans Angell var fremdeles Sogneprest i Lier, da Kaldet blev delt i 1723. Han beholdt da selv Bragenes og Strømsø, mens hans Søn fik Lier og flyttet ind på paa Frogner Prestegaard, som siden Kirkens Brand hadde været brukt som Avlsgaard. Til det nye Lier Sognekald hørte fra først ogsaa Aassiden, som dog senere blev lagt til Bragenes i Kirkelig Hen seende. Der fortælles at en Sogneprest i Lier gav Aassiden til Presten i Bragenes, da denne hadde smaa Indtægter. Denne Ordning fik dog senere kongelig Stadfæstelse.
Hans Angell var tre Gange gift og hadde 22 Barn. Han er begravet under Frogner Kirkes Sakresti i et Gravkammer han selv hadde ladet opmure. Lier hadde nu bare en fast Prest indtil 1737, da der oprettedes et residerende Kapellani med Bolig for Presten på Kirkerud i Sylling. Dette Kapellani blev imidlertid nedlagt i 1807, da der i den Tid var stor Mangel paa Prester. Den siste Prest i Sylling før 1807 het Truls Stranger. Hans Enke bodde paa Kirkerud til sin Død i 1821. Fra 1807 var det saaledes atter bare en fast Prest i Lier. Dette varte til 1834, da det residerende Kapellani oprettedes paany.»

Kirkene selges

Kirkene i Lier har ikke levd et liv uten påvirkning fra resten av samfunnet. På 1700-tallet ble alle kirkene i Lier solgt til private. Danskekongen Fredrik IV var i krig og trengte penger for å finansiere krigskassa. Kirkene ble solgt til høystbydende på offentlig auksjon i 1723. I Lier ble alle kirkene kjøpt av løytnant Wiibe.
De som kjøpte kirkene var ofte svært likegyldige til vedlikeholdet. Mange steder forfalt kirkene. Ofte forfalt menighetens forpliktelse til Guds ord samtidig. Vi har ikke funnet ut noe om hvordan løytnanten tok vare på vår kirke.
Kirkene ble ikke lenge i privatfolks eie. Allerede i 1752 ble de fleste kirkene kjøpt tilbake av staten. Vi har kopi av Lier kirkers skjøtebrev av 20/12 1752 ved kirkeverge A. Hansen:

«Johan Christian Wiibe, capitaine ved det Aggerhusiske Nationale Infanterie Regiment og Ingeborg Erasmusdatter Strømsøe og tillige med jeg, Jacob Moss, Sergeant ved Velbaarne hr. Capitaine Rabes Compagnie, der nu haver bemeldte Ingeborg Erasmusdatter til egte. - Gjør herved bekjent og vitterlig; at samme efter beste overlæg, samt med felleds fri villie og samtykke solgt og overdraget, ligesom vi og ved dette ved vores nu utstedte skiødebrevskraft til fuldkommen Confirmation og fullbyrdelse på hva som forhen av mig Capinaine Johan Christian Wiibe og min Mosses førnevnte nu havende kjæreste, ere bleven handlet og før accorderet, aldeles sælger, skiøder og afhender fra os og vores arvinger, til de velædle og velbyrdige ædle vellærde og høiagtbaarne, Lier prestegjelds Almue.»

Nedlagte kirker i Lier

Huseby kirke
Huseby kirke og Huseby sogn nevnes i middelalderen. Kirken var viet St Olav og lå på en av Husebygårdene. Kirkens byggemåte og utseende er ikke kjent. Sikre spor etter kirken finnes ikke. Men en gravsten av middelaldertype som framstiller jomfru Maria, med inskripsjonen "Ave Maria - Her ligger Ragnhildr doter sira Jons" skal ha stått her. Den skal ha stått på Sylling kirkegård.

Egge kirke
Egge kirke og Egge sogn nevnes flere ganger i middelalderen. Kirken var i likhet med Sylling kirke viet St. Margareta. Kirken har ikke vært brukt etter reformasjonen eller senmiddelalderen. I Liers historie bind 2 heter det: "Det gamle kapell lå sannsynligvis oppe på toppen i nærheten av gravhaugen, hvor det skal være spor av grunnmurer."

Hval kirke
Hval kirke er nevnt i biskop Eystein jordebok (røde bok) på 1400-tallet. Den var viet St. Hallvard. Hval gård er nabogård til Frogner kirke. En kirke på Hval kan ikke ha vært sognekirke, leser vi i Norges Kirker.

St. Hallvard Kloster i Sylling
Klosteret ble bygget som sommervilla til den katolske biskopen Johannes Olav Fallize i 1905. I 1912 ble det bygget et kapell tilknyttet klosteret.
Franciskus-søstrene overtok i 1923 hele eiendommen og den ble innviet som novisiat. Novisiatet ble nedlagt i 1957.
I dag eies klosteret av kunstnerparet Ragnar Hauge og Kristin Gravdal.

Eksisterende kirker i Lier

Frogner kirke
Frogner hadde tidlig i middelalderen egen sognekirke. Den nevnes første gang i en beretning av 1327, men er sannsynligvis eldre enn år 1200. Den gamle kirken var viet Jomfru Maria og Johannes døperen. Kirken brant i 1651 som følge av lynnedslag. Først i 1694 ble den nye kirken ferdig. Den står på den gamle kirkens plass, og er visstnok bygd på restene av den gamle kirken. Frogner kirke ble utvidet til å bli en korskirke.

Tranby kirke
Sannsynligvis har Tranby fått sin egen trekirke ganske tidlig etter innføringen av kristendommen. I det 13.århundre er denne avløst av en steinkirke, viet St. Michael. Kirken er nevnt i opptegnelser fra 1347. Siste gudstjeneste i denne gamle kirken ble holdt 11. juni 1854. Den gamle steinkirken ble revet og avløst av en langkirke i stein med 400 sitteplasser. Kirken ble innviet 19. desember 1855 av biskop Aarup.

Sjåstad kirke
Sjåstad kirke, også kalt Vestsidekatedralen, ble innviet 26. september 1896. Familien Hofgaard på Sjåstad gård skal i første rekke ha æren for at kirken ble reist. De var selv ivrige kirkegjengere og ønsket at befolkningen i distriktet skulle slippe den lange kirkeveien til Frogner eller Sylling kirker. Fra 1896 var Sjåstad å regne som kapellsogn. Først da Sjåstad fra 1953 ble utskilt fra Frogner som eget kirkesogn er den offisielle betegnelsen Sjåstad kirke.

0
© Sylling.no 2000-2018