Nettstedet Sylling.no - en del av nettavisen Liernett
PRESTER I SYLLING

Tekst: Roar Bogerud

Nils Fredrik Julius Aars Etter reformasjonen var Lier et meget stort prestegjeld. Det omfattet foruten det egentlige Lier: Frogner, Tranby og Sylling, også Bragernes og Åssiden. Da ladestedet Strømsø i 1667 fikk sin egen kirke, ble også denne lagt under Lier kall. I 1723 ble dette store embetet delt i to, et bykall og et landskall. Daværende sogneprest Magister Hans Angell beholdt bykallet. Han ordnet det slik at sønnen, Lorentz Angell, fikk det nye Lier kall. Kirkene Frogner, Tranby, Sylling samt beboerne på Åssiden lå under dette kall. Det meste av tiden var det to prester, en sogneprest og en residerende kapellan. Åssiden menighet ble senere lagt til Bragernes kirke. Lorentz Angell ble således den første sogneprest i Lier prestegjeld. Han gjenoppbygde Frogner prestegård og flyttet inn der i 1724 eller 1725. Som nevnt var det to prester i Lier. I perioder bodde den residerende kapellanen på mensalgården Kirkerud i Sylling. Lier residerende kapellani ble nedlagt i 1807, da residerende kapellanen Truls Stranger døde. Allerede i 1820 og 1821 søkte almuen i Lier om å få et residerende kapellani tilbake. Dette mislykkes, blant annet fordi kapellangården var bebodd av enken etter Truls Stranger og fordi det var mangel på prester. I 1834 gjorde almuen nye forsøk, og denne gangen lyktes man. Ved kongelig resolusjon av 23. juli 1834 ble det bestemt at Lier residerende kapellani skulle besettes. Ut fra våre kilder har Arne Riddervold rekonstruert rekkefølgen av prester i Sylling fra 1834. Residerende kapellaner i tiden 1834 - 1957: 1834-1845. Nils Fredrik Julius Aars, født 1807, sønn av sogneprest Jens Aars. Residerende kapellan i Sylling fra 27/11-1834 til han i 1845 flyttet til Alten-Talvik. Blant hans barn er forfatterinnen Elise Aubert. Var ordfører i Lier. 47 1845-1848. Johan Fritzner, født 1812, død 1893. Ble i 1848 sogneprest i Vanse. Fritzner er kjent som en betydelig vitenskapsmann når det gjelder språkforskning. Hans ”Ordbog over det gamle norske Sprog” er ansett som et fremragende stykke arbeid. Var ordfører i Lier. 1848-1856. Maurits Tønnesen, født 1806. Flyttet i 1856 til Nes i Hallingdal. Var ordfører i Lier. 1856-1873. Christian Ludvig Rode, født 1812. Ble i 1873 sogneprest i Fet. 1873-1880. Hans Peter Blix Rynning, født 1830. Ble i 1880 sogneprest i Hole. 1880-1911. Ole Christian Kiønig, født 1840. Tok avskjed i 1911. Død 1912 på prestegården i Sylling. 48 1912-1929 født 1871, død 1929. Gift med Augusta Cecilie Jacobsen, født 1866, død 1948. 1929-1930.Nordtømme,vikar. 1930-1941. Hans Olav Hagen, født 1885, død 1966. Biskop i Oslo 1942-45 Gift med Nora Andrea Simonsen, født 1884, død 1971. 1942-1943. Ingolf Riddervold, 1941-1942, Einar Wilhelmsen, født 1903, død 1977. Gift med Nathalie von Krogh, født 1904. Wilhelmsen var og ivrig jøssing (motstander av Quisling), 1945-1947 i 1942 forvist av nasistene. Kom tilbake til Sylling, flyttet til Nordland 1947. Sigmund ? Simonsen, Sølvkrans gitt fra menigheten til Ingolf Riddervold etter hans død. Vil bli gitt tilbake til menigheten i forbindelse med jubileet. 49 fungerende. 1943-1945. Bjarne Lindseth, fungerende, født 1909, (teologisk student), død 1982. Gift med Else Sønju, født 1915. Lindseth ble senere lærer ved Drammen latinskole. 1947-(1956) Charles Olav Lorange Østbye, født 1907, død 1983. begravet på Sylling kirkegård. Gift med Esther Aagot Johanne Aamodt, født 1912, død 1984. Østbye samlet mye stoff om kirkene i Lier, spesielt Sylling, og har mye av æren for innholdet i dette jubileumsskriftet. Ledet arbeidet med å skille ut Sylling som eget sogneprest-embete. Ble sogneprest i 1957. NYTT PRESTEGJELD I SYLLING FRA 1957. Fra og med 1957 ble Sylling og Sjåstad sogn skilt ut som eget prestegjeld. Tanken om en deling av Lier prestegjeld var ikke ny. I følge ”Copiebog for Askers Provstie” forelå det et forslag om deling allerede i 1882. Det henvises i protokollen også til et tidligere delingsforslag. I 1894 var det forslag om å dele det store Lier prestegjeld i to. Selv om det ikke ble deling på 1800-tallet, har tanken om deling stadig dukket opp i referater fra diverse kirkelige møter. Charles Østbye skriver i et brev datert 14.12 1953 til menighetsrådene i Lier følgende: ”Når det gjelder den foreslåtte deling, hvorved Frogner og Tranby sogn utgjør et Ytre Lier prestegjeld og Sylling og Sjåstad sogn et Øvre Lier prestegjeld, er det både en geografisk, kommunikasjonsmessig og saklig vel fundert delingslinje.” Sogneprester fra 1957: (1957-)1978.Charles Olav Lorange Østbye. 50 1978-1982 Leif Willhelm Bull, født 1915, død 1986, pensjonert i 1982, gravlagt i Asker. Gift med Aslaug Bjerknes født 1922. 1983-1993. Per Oscar Berg, født 1948. Per Oscar, som de fleste kjenner ham som, gift med Inger Tallberg, født 1948. Per Oscar er i skrivende stund sogneprest i Strømsgodset menighet i Drammen. 1994-2000 Ole Petter Ottersen, født 1955. Var gift med Marit Bjørnstad, født 1951. Ole Petter arbeider i skrivende stund som firmaprest med ansvar for bedriftsrådgivning og krisehåndtering. 2000-2001. Tore Dugstad, vikarprest. vikarprest. Jan Egil Heier, vikarprest. Bjørn Vidar Lie, 2001 Frode Askekjær, Fra 15.6-2001. Frode er født i 1968 og kommer fra Vennesla. Han er gift med Berit Markstrøm, også født i 1968. 51 PRESTENS PLASS I LOKALSAMFUNNET En prest er en aktet og kjær medlem av et lokalsamfunnet. Diktet som ble laget i forbindelse med Ingolf Riddervolds 25-årsjubileum som prest, er et bevis på det. Vi hilser dig på denne høitidsdag, der kaster lysstreif over livets sommer. Og takker for ditt virke under tempelets tak, og ønsker signing for de år som kommer. Vi takker for at du på gledens dag så håbfullt tegnet for oss livets veier. Vi takker for din røst i mørke, tunge slag, for himmelblommer til din sidste seier. Vi takker for at du så skjønt forstod å forme friske, lyse tanker i vårt hjerte. Vi takker for at du så øm og mild og god, vil hjelpe oss i kamp mot syndens smerte. Må Herren signe nye totifem. Og gi dig kraft og lykke i ditt virke. Må livets solgull skinne i ditt fagre hjem, og himmelglansen stråle i din kirke! (S.E) 52 KIRKEJUBILEER 100-ÅRS JUBILEUM TALE VED 100-ÅRSJUBILEET 1852-1952 Sogneprest Østbye (utdrag) ”Deres høyverdighet, kjære biskop Skard, kjære menighet. Vær alle hjertelig velkomne til jubileumsgudstjeneste i Jesu navn. For 100 år siden toger en geistlig prosesjon opp kirkegulvet her med sin biskop i spissen og etter at en Drammensprest hadde hilst fra kongen, sang menigheten her den salmen vi nettopp sang. Den høytidelige innvielsen av Gudshuset fant sted ved biskob Aarup. Mellom de forordnede skriftlesninger tok menigheten dengang frem sin Evangeliske psalmebok og sang et vers av gangen av den daværende kirkeinnvielsessalme.” Oppussingen av kirken til 100-årsjubileet Til 100-årsjubileet i 1952 gjennomgikk kirken en omfattende oppussing og utsmykning. Kirken ble oppusset innvendig, og flere mindre endringer ble foretatt. Det mest iøynefallende av disse utsmykningene var likevel kunstneren Per Vigelands flotte glassmalerier. 6 malerier i skipet gitt i gave av Lier kommune. 3 malerier i koret gitt i gave av Lier Sparebank. Kirken fikk nye utskårne nummertavler og prekestolfelter tegnet og dekorert av den samme Vigeland. Kirken fikk også nye skinntrukne brudestoler og korstoler, et par vakre messehagler, nye tepper på gulvet i koret og skipet. Med dette ble ”Sylling kirke en vakker og stilren landskirke som innbød til helg og andakt”, som sogneprest Østbye skrev i en artikkel. 53 125-ÅRS JUBILEET ”Fremtiden” hadde den 13.5 1977 en omtale av Sylling kirkes markering av 125-årsjubileet. Jubileet skulle ha vært feiret tidligere. På grunn av oppussing av kirken, var feiringen blitt utsatt til påske. Det ble holdt festgudstjeneste ved biskop Hauge. Etter festgudstjenesten var det samling på Valstadhaug hvor ordfører Olaug Granli gratulerte med jubileet. Hun berømmet menigheten med sogneprest Østbye i spissen for hvor godt kommunens penger var anvendt ved oppussingen. Her er et utdrag fra sogneprest Østbyes tale: ”I hundrer av år har altså kirkestedet her vært et sentrum i bygdas liv, i sorg og i glede, og i det kirkehuset har slekt etter slekt hatt sin gang. Selv har jeg hatt den glede å tjene her i 30 år. Nu er det ikke huset i og for seg med dets prydelser som er det vesentligste, men det vi samles om her, nemlig Guds ord og sakrament. Det er påskedag, vi feirer minnet om de 125 år av kirkebyggets historie, dagen da vi minnes Kristi seier over synd og død, som alterbildet minner oss om. Her har slektene før oss møtt Kristus i ord og sakrament og hentet mot til livet og frimodighet for evigheten. Kirken ligger i den norske bondes bevissthet på et høyt sted, sa Bjørnson. Ligge høyt, det gjør Syllingkirken i bokstavelig forstand. Måtte den også ligge høyt i alle Syllingfolks bevissthet i dag. Som Herrens Hus, hvor vi går ut og henter kraft til å leve rett og meningsfylt, og henter frimodighet til å møte evigheten i Kristi oppstandelseskraft La oss bruke den rett til velsignelse for oss og den oppvoksende slekt, og samles herved trofast med takk og glede for å tilbe Ham som døde og oppstod for oss. Gud bevare Syllingkirken til velsignelse for alle som bor - og kommer til å bo i Sylling.”
0
© Sylling.no 2000-2018